بهترین کانال تلگرامی
(برای ورود کلیک کنید)


تبلیغ

اسم پسر ایرانی به ترتیب حروف الفبا

اسم پسر ایرانی با حرف الف :
آبادان :خرم و باصفا
آبتین :نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی
آبدوس :نام یکی از درباریان اردوان سوم اشکانی
آبستا :اوستا
آتروپات :نام والی آتروپاتن(آذرآبادگان)
آترین :نام پسر اوپدرم در زمان داریوش بزرگ
آتش :فروغ و روشنایی
آخشیج :نماد، عنصر
آدُر :آذر، آتش
آدُرباد :نام موبد موبدان دوران شاپور
آذر بُرزین :نام موبدی بوده
آذر بُرزین :نام موبدی بوده
آذرآیین :نام پسر آذرساسان
آذرافروز :نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار
آذرباد :نام موبد موبدان روزگار شاپور دوم
آذربُد :نام پسر هومت که نوشتن نامه دینکرد را به انجام رساند
آذربود :موبدی در زمان یزدگرد
آذرپَژوه :پسر آذرآیین پسر گستهم نویسنده کتاب گلستان دانش
آذرپناه :نام یکی از ساتراپ آذرآبادگان
آذرخش :صاعقه، برق
آذرفر :در اوستا به دارنده فرآذر
آذرکیوان :از موبدان بزرگ شیراز در روزگار حافظ
آذرمهر :نام موبدی است در زمان کواد
آذرنوش :در اوستا به دوست دار فرهنگ
آذین :زیور، نام فرمانده لشکر بابک خرمدین
آراستی :نام عموی اشوزرتشت و پدر میدیوماه
آرتمیس :نام فرمانده نیروی دریایی خشایارشاه
آرتین :نام هفتمین پادشاه ماد
آرش :پهلوان و یکی از بهترین تیراندازان ایرانی
آرمان :آرزو، خواسته
آرمین :آرامش، آسودگی
آریا :اصیل و آزاد ، فرمانده ارتش ایران در روزگار کورش
آریامن :نام فرمانده ناوگان خشایار شاه
آریامنش :نام پسر داریوش
آریامهر :دارنده مهر ایران
آرتاباز:از نامهای برگزیده
آریوبَرزَن :دلاور و پهلوان. سردار داریوش سوم
آزاد :نام بهدینی که در فروردین یشت ستوده شده
آزاد منش :راد، جوانمرد، دارنده خوی آزادگی
آزادمهر :از نام های برگزیده
آژمان :بی زمان
آسا :نام پدر بهمن که در چکامه از او یاد شده
آستیاک :نام چهارمین و آخرین پادشاه ماد
آونگ :آویخته، نگهدارنده
آویز :آویختن، نگهداری
آیریک :نام نیای یازدهم اشوزرتشت
اَبدَه :بی آغاز
اَبیش :بی رنج
اپرنگ :نام پسر سام
اَپروَند :دارنده بلندی و شکوه یا فرهمند
اَپروَیژ :پیروزمند و شکست ناپذیر . نام خسرو دوم پادشاه ساسانی
اَپیوه :نام پسر کیقباد نخستین پادشاه کیانی
اَترس :دلیر، بی ترس
اَرتان :راستگو. نام پسر ویشتاسب
ارج :ارزنده. نام یکی از نیاکان اشوزرتشت
ارجاسب :اوستایی آن یعنی دارای اسبان پرارزش
ارجمند :با ارزش
ارد :نام سیزدهمین پادشاه اشکانی
اردشیر :نام پادشاه هخامنشی و ساسانی
اردلان :از واژه ارد ایرانی است
اردوان :در اوستا ، پشتیبان راستی و درستی است
ارژنگ :نام سالار مازندران
ارشا :راست و درست
ارشاسب :دارنده اسبهای نر
اَرشام :پسر عموی داریوش بزرگ
اَرشان :نام نیای داریوش بزرگ
ارشک :نام نخستین پادشاه اشکانی
اَرشَن :نام برادر کاووس
اروتَدنر :نام پسر میانی اشوزرتشت. فرمان گذار
اروَند :شریف- نجیب. نام پدر لهراسب
اُزیرن :گاه پسین
اسپاد :دارنده سپاه نیرومند
اسپنتمان :نام خانوادگی و یکی از نیاکان اشوزرتشت
اسپهبُد :نام پدر بزرگ خسرو انوشیروان
اسفندیار :نام پسر کی گشتاسب کیانی و برادر پشوتن
اشا :راستی ، درستی ، راه خوشبختی
اشاداد :داده پاکی و پارسایی
اشتاد :راستی
اشکان :نام سومین نیای پاکر
اُشهن :گاه سپیده دم، آغاز روشنایی
اَشوداد :نام برادر هوشنگ پیشدادی
اشوفْرَوَهَر :پاکروان
اشومنش :پاک منش
افروغ :روشنایی و فروغ. از مفسران اوستا در زمان ساسانیان
افشین :نام سردار ایرانی
اقاقیا :درختی با گل های سپید
اَگومان :بی گمان
البرز :کوه بلند. نام پهلوانی است
الوند :توانا و تیزپا
امید :نام پدر آذرپات، از نویسندگان نامه دینکرد
امیدوار :نام پسر خواستان دیلمی از سرداران مازیار
اندریمان :کسی که اندیشه اش در پی شهرت و ستایش است
اَنوش :بی مرگ. جاویدان
انوشیروان :پاکروان، پادشاه ساسانی
اَهنَوَد :رهبری و فرمانداری . نخستین بخش از سروده گات ها
اهورا :هستی بخش، خداوند
اوتانا :نام یکی از یاران داریوش
اَوَخشیا :بخشاینده
اَوَرداد :از سرداران کورش بزرگ
اَوَرکام :نام پسر داریوش هخامنشی
اورمزدیار :خدایار، یاور اهورا
اُورنگ :تخت پادشاهی . نام فرستاده پادشاه کشمیر به یمن
اُوژن :زننده و شکست دهنده دشمن
اوس :در اوستا به چم دارنده چشمه ها
اوستا :دانش، کتاب دینی
اوستانَه :نام سردار سغد در زمان هخامنشی
اوشَه :بامداد و سپیده در اوشهین گاه
اوشیدر :پروراننده قانون مقدس
ایدون :اینچنین، اینگونه
ایران پناه :از نام های برگزیده
ایرانپور :از نام های برگزیده
ایرانشاه :نام یکی از بزرگان ایران
ایرانمهر :روشنایی ایران
ایرج :یاری دهنده آریایی ها
ایزد :ستایش و ستودن
ایزدیار :یاور ستودنی
ایسَدواستَر :خواستار کشتزار و آبادکننده. بزرگترین پسر اشوزرتشت

اسم پسر ایرانی با حرف ب :
بابک :نام پسر ساسان در زمان اشکانیان
باتیس :نام دژبان غزه در هنگام داریوش سوم
بادرام :کشاورز
باربُد :نام نوازنده و رامشگر نامی زمان خسرو پرویز
بامداد :نام پدر مزدک
بامشاد :نام نوازنده. نامی در روزگار ساسانیان
بامگاه :هنگام بامداد
بایگان :نگهدارنده
بخت آفرین :نام پدر هیربد شهریار
بَختیار :از فرزندان رستم در روزگار خسرو پرویز
بَخشا :از نام های روزگار هخامنشیان
بَدخشان :لعل
بدره :بهره. نام یکی از سرداران خشایار شاه
بَرازمان :بلند اندیشه
بَردیا :نام پسر کوچک کورش
بُرزو :بلندبالا. نام پسر سهراب
بُرزویه :نام رییس پزشکان شاهی در روزگار خسرو
بَرسام :نام یکی از سرداران یزدگرد ساسانی
بَرَسم :شاخه های گیاهی
بَرِشنوم :پاک و تمیز
بَرمک :نام وزیر شیروی ساسانی
بُزرگمهر :نام مهین دستور انوشیروان دادگر
بَگاداد :نام یکی از سرداران ایرانی روزگار هخامنشی
بَگاش :نام یکی از سرداران هخامنشی
بلاش :نام نوزدهمین پادشاه ساسانی
بُندار :دارنده اصل و بنیاد
بُنشاد :شاد بنیاد
بَهاوند :در اوستا به چم وهوونت دارنده نیکی
بِهراد :نیکی بخش
بهرام :فتح و پیروزی است. نام پهلوانی در شاهنامه
بَهرامشاه :نام یکی از دانشمندان و عارفان زرتشتی
بِهروز :روزگار نیک و خوش
بِهزاد :نام یکی از پهلوانان ایران پسر پیل زور
بِهمرد :از نام های برگزیده
بهمن :نیک منش. نام پسر اسفندیار
بهنام :نیک نام
بوبار :دارنده زمین. نام کشاورزی در زمان خشایار
بوجه :رهایی یافته. نام یکی از بزرگان هخامنشی
بوخشا :رستگار
بیژن :نام پسر گیو

اسم پسر ایرانی با حرف پ :
پارسا :پرهیزکار
پاساک :نام برادر زاده داریوش بزرگ
پاکدین :دین درست، دین پاک
پاکروان :پاک باطن، نیک نفس
پاکزاد :پاک نژاد، نجیب
پاکمهر :از نام های برگزیده
پالیز :کشتزار
پَتَه مانی :دادگستر
پدرام :نام نبیره سام. درود، شادباش
پرچم :درفش
پَرنگ :نام پسر سام
پرهام :از نام های برگزیده
پرویز :شکست ناپذیر و پیروزمند. کنیه خسرو دوم ساسانی
پَریبُرز :بلند بالا، نام پسر کیکاووس
پژدو :نام نیای اشوزرتشت، بهرام پژدو از چکامه سرایان نامی زرتشتی
پژمان :از نام های برگزیده
پَشَنگ :نام برادر زاده فریدون پیشدادی
پشوتَن :پیشکش کننده تن یا فداکار
پوروشسب :دارنده اسبان زیاد پدر اشوزرتشت
پوریا :نام یکی از پهلوانان ایران
پولاد :نام پسر آزادمرد پسر رستم
پویا :جوینده
پویان :پوییدن
پیروز :پادشاه ساسانی
پیروزگر :پیروز، کامیاب
پیشداد :نخستین قانون گذار، بنیانگذار عدل و دادگری
پیلتَن :پهلوانی بوده از فرزندان رستم زال
پیمان :مهر، عهد

اسم پسر ایرانی با حرف ت :
تاژ :برادر هوشنگ پیشدادی
تخشا :کوشنده
تَسو :واحد زمان
تکاپو :جستجو
تَنسِر :نام موبد موبدان روزگار اردشیر بابکان
تَهماسب :از بزرگان ملک داراپادشاه ایران
تَهمتَن :بزرگ پیکر
تهمورس :دلیر و پهلوان. نام دومین پادشاه پیشدادی
توانا :نیرومند، زورمند
تور :نام پسر شاه فریدون
تورج :دلیر و پهلوان
توس :نام پسر نوذر یکی از پهلوانان نامی ایران
تیرداد :بخشنده تیر. نام دومین پادشاه اشکانیان
تیس :نام درختی است
تیگران :نام یکی از سرداران خشایار شاه

اسم پسر ایرانی با حرف ج :
جان پرور :نشاط انگیز
جانان :دلیرو زیبا
جاوید :نام پدر اردشیر یکی از بهدینان خراسان
جم :مخفف جمشید
جمشید :از پادشاهان پیشدادی
جهانگیر :نام پسر رستم زال پهلوان نامی ایران

اسم پسر ایرانی با حرف چ :
چالش :با ناز و غرور
چالیک :از بازی های کودکان
چلیپا :گردونه مهر
چوگان :ابزار بازی قدیمی
چینوَد :چگونه زیستن

اسم پسر ایرانی با حرف خ :
خدابخش :از نام های برگزیده
خداداد :از نام های برگزیده
خدایار :از نام های برگزیده
خدیو :بلند جایگاه، سرور
خردمند :نام یکی از پیروان دستور آذرکیوان
خرم :شادمان، خوش
خسرو :نیک آواز. نام پادشاه ساسانی
خشاشه :از سرداران ایرانی در دوره پادشاهی شاه گشتاسب
خشایار :شاه دلیر و مردمنش
خشنود :شاد، شادمان، خوشحال
خورسند :راضی
خوش منش :نیک نهاد
خوشنام :درستکار، نیکنام
خُونیرِث :نام یکی از هفت کشور زمین

اسم پسر ایرانی با حرف د :
داتَه :دادگری، قانون
دادار :دادگر، عادل
دادبان :نگهبان قانون
دادبه :قانون خوب
دادبه :قانون خوب.پسر دادگشنسب که نامه تنسر را به تازی برگردانده
دادپویه :از شاگردان موبد کیخسرو پور آذرکیوان
دادجو :جوینده عدل و داد
دادخواه :خواستار عدل و داد
دادرس :دادرسنده
دادفر :از نام های برگزیده
دادمهر :از نام های برگزیده
دادنام :از نام های برگزیده
دادوَر :دادگر، عادل
دارا :دارنده، نام نهمین پادشاه کیانی
داراب :نام پسر بهمن، هشتمین پادشاه کیانی
داریوش :نام سومین شاهنشاه هخامنشی
داژو :سوخته، داغ
دانا :هوشیار، آگاه
داور :نام موبدی است
دَریز :نام داماد داریوش بزرگ
دَسَم :فرمانده ده تن سرباز
دلاور :دلیر، قهرمان
دماوند :نام سرداری درزمان ساسانیان
دهناد :از نام های برگزیده
دینشاه :یاور و سرور دین
دینیار :یاری دهنده دین
دیهیم :کلاه پادشاهی

اسم پسر ایرانی با حرف د :
داتَه :دادگری، قانون
دادار :دادگر، عادل
دادبان :نگهبان قانون
دادبه :قانون خوب
دادبه :قانون خوب.پسر دادگشنسب که نامه تنسر را به تازی برگردانده
دادپویه :از شاگردان موبد کیخسرو پور آذرکیوان
دادجو :جوینده عدل و داد
دادخواه :خواستار عدل و داد
دادرس :دادرسنده
دادفر :از نام های برگزیده
دادمهر :از نام های برگزیده
دادنام :از نام های برگزیده
دادوَر :دادگر، عادل
دارا :دارنده، نام نهمین پادشاه کیانی
داراب :نام پسر بهمن، هشتمین پادشاه کیانی
داریوش :نام سومین شاهنشاه هخامنشی
داژو :سوخته، داغ
دانا :هوشیار، آگاه
داور :نام موبدی است
دَریز :نام داماد داریوش بزرگ
دَسَم :فرمانده ده تن سرباز
دلاور :دلیر، قهرمان
دماوند :نام سرداری درزمان ساسانیان
دهناد :از نام های برگزیده
دینشاه :یاور و سرور دین
دینیار :یاری دهنده دین
دیهیم :کلاه پادشاهی

اسم پسر ایرانی با حرف ز :
زادان :نام پدر شهریار از زرتشتیان کازرون
زال :نام پدر رستم
زامیاد :نگهبان زمین
زروان :نام خوانسالار انوشیروان ساسانی
زَریر :دارنده جوشن زرین
زَم :نام یکی از پسران غباد ساسانی
زنگه :از پهلوانان ایرانی در دوره کاووس شاه کیانی
زَهیر :نام یکی از سرداران شاه کیخسرو کیانی
زَواره :پهلوانی ایرانی. نام پسر زال و برادر رستم
زوپیر :یکی از همدستان داریوش بزرگ در جنگ بابل
زیار :نام پدر مردآویچ
زیگ :راه ستاره شناسی

اسم پسر ایرانی با حرف ژ :
ژاماسب :نام شوهر پورچیستا جوانترین دختر اشوزرتشت
ژوپین :نام پسر کیکاووس
ژیان :از نام های برگزیده

اسم پسر ایرانی با حرف س :
ساسان :نام پدر بزرگ اردشیر بابکان
سالار :پدر زال، پسر نریمان
سام :بهدینی از خاندان گرشاسب
سامان :نام بزرگ زاده بلخ
سَپْرَنگ :نام پسر سام
سِپنتا :مقدس، ورجاوند
سپند :ورجاوند و مقدس. اسفند
سِپِهر :آسمان
سپهرداد :داده یا آفریده آسمان
سپیدار :درخت بلند و راست
ستایش :خوب گفتن
ستُرگ :قوی هیکل، نیرومند
سرافراز :سربلند، با افتخار
سُرایش :سرودن
سُرخاب :نام پنجمین پادشاه باوندی
سُروش :گوش دادن به صدای وجدان و فرمانبردار
سزاوار :شایسته
سَلم :نام یکی از سه پسران شاه فریدون پیشدادی
سهراب :تابش سرخ. نام پسر زال
سورن :دلیر و پهلوان ، توانا
سوشیانت :برگزیده دینی
سیامک :نام پسر کیومرس در شاهنامه
سیاوخش :سیاوش، پسر کیکاووس
سیاوش :نام پسر کیکاووس
سیروس :نام کورش به پیکره دیگر
سینا :یکی از نخستین پیروان اشوزرتشت

اسم پسر ایرانی با حرف ف :
فاتک :نام پدر مانی نقاش دوران ساسانی
فراز :بالا، بلندی
فرازمان :از نام های برگزیده
فرازمند :از نام های برگزیده
فرامرز :نام پسر رستم زال
فربُد :نگهبان و نگهدار فر
فربود :راست و درست
فرخ :بزرگی و شوکت. از مفسران اوستا در زمان ساسانی
فرداد :از نام های برگزیده
فردین :پیشرو در دین
فرزاد :از نام های برگزیده
فرزام :از نام های برگزیده
فرزین :از نام های برگزیده
فرشاد :شادبخت و شادمان
فرشوشتر :یکی از وزیران کی گشتاسب
فرشید :نورانی تر
فرمنش :از نام های برگزیده
فرنام :نام یکی از سرداران شاپور
فرنوش :از نام های برگزیده
فرهاد :پیشرو قانون .نام پهلوانی در شاهنامه . نام چند پادشاه اشکانی
فَرََهمند :از نام های برگزیده
فَرهود :از نام های برگزیده
فرهومند :باشکوه و بزرگ
فُرود :نام پسر سیاوش
فْرَََوَرِتیش :نام دومین پادشاه ماد
فَرَوَشی :فَرَوَهَر، نیروی اهورایی
فَرَوَهَر :نیروی اهورایی درون انسان
فریان :خاندانی از دوستان اشو زرتشت
فریبرز :نام پسر کیکاووس
فریدون :از پادشاهان پیشدادی، نجات دهنده قوم آریا
فوکا :نوعی درخت بید
فوگان :نوشیدنی از دانه جو
فولاد :از نام های برگزیده
فیروز :نام هجدهمین پادشاه ساسانی

اسم پسر ایرانی با حرف گ :
گالوس :نام پسر فارناک پادشاه کپاد و کیه و هوتیس
گرامی :ارجمند، مقدم
گرانمایه :پرارزش، پر ارج
گرایش :گرویدن، پیروی
گَرشاسب :در اوستا به چم پهلوان نامی ، همانند رستم شاهنامه
گرگین :نام پهلوان نامی ایران
گژدهم :از جنگجویان و سرداران کیانی و پدر گردآفرید
گژگین :از نام های برگزیده
گشتاسب :نام پنجمین پادشاه کیانی
گشواد :نام پهلوانی در شاهنامه
گوارا :خوش آیند، با مزه
گودرز :نام پسر گیو، از پهلوانان نامی لشکر کیکاووس
گیل :گرد و پهلوان
گیو :پهلوان ایرانی

اسم پسر ایرانی با حرف ل :
لهراسب :دارنده اسب تیزرو . پدر گشتاسب

اسم پسر ایرانی با حرف م :
مازار :یکی از سرداران مادی کورش
مازنه :مازندران در اوستا
مازیار :نام پسر غارن. از اسپهبدان تبرستان
ماکان :نام پسر کاکی یکی از فرمانروایان ایرانی
ماندگار :پایدار، ماندنی
مانوش :نام پسر کی پشین و پدربزرگ لهراسب
مانی :نام پیکر نگار نامی در دوران شاپور
ماهان :نام پسر کیخسرو پسر اردشیر پسر غباد
ماهر :زبر دست
ماهوار :از گوشه های موسیقی
ماونداد :نام یکی از مفسران اوستا در زمان ساسانیان
مزدا :دانای بزرگ، پروردگار
مزدک :نام پسر بامداد در دوران ساسانی
مشیا :نام نخستین مرد در اوستا
منوچهر :پهلوان نژاد. نام نیای سیزدهم اشوزرتشت. نام ششمین پادشاه پیشدادی
منوشفر :نام پدر منوچهر شاه پیشدادی
مه زاد :از نام های برگزیده
مِهراب :نام پادشاه کابل و پدر رودابه
مهران :یکی از هفت خاندان نامی دوران ساسانی
مهربان :نگهبان روشنایی و مهر
مهربُرزین :دارنده برترین مهر. نام پسر فرهاد در دوره بهرام پنجم
مهرپرور :از نام های برگزیده
مهرپوی :از نام های برگزیده
مهرپیکر :از نام های برگزیده
مهرجو :از نام های برگزیده
مهرداد :نام چوپانی که کوروش را پرورش داد
مهرزاد :زاده مهر
مهرگان :جشن ملی ایران
مهرمَس :مهر بزرگ یا بزرگ مهر. نام نیای ششم اردشیر بابکان
مهرنوش :نام یکی از چهار پسران اسفندیار
مهریار :از نام های برگزیده
مِهرین :از نام های برگزیده
مهیار :از نام های برگزیده
مویز :دانه خشک انگور

اسم پسر ایرانی با حرف ن :
نارون :نام درختی تنومند
ناشا :دادگر
نامجو :جوینده نام
نامدار :دارنده نام
نامور :از نام های برگزیده
ناوَرز :سرباز دریایی. از نام های دوران هخامنشی
نریمان :دلیر و پهلوان. دارای اندیشه بلند و مردانه
نَستور :نام پسر زریر، برادر شاه گشتاسب
نکیسا :نام نوازنده نامی دوران خسرو پرویز
نمایان :آشکار، هویدا
نوبخت :از نام های برگزیده دوران ساسانی
نوبهار :نام نویسنده دساتیر
نوتریکا :نام سومین برادر اشوزرتشت
نوذر :یکی از سه پسران منوچهر
نوش :شهد، عسل ، انگبین
نوش آذر :نام پسر آذرافروز
نوشی :نوشیروان
نوشیروان :انوشیروان. از نام های برگزیده
نوید :مژده شادمانی
نیسان :نی زار، محل روییدن نی
نیک پی :خجسته ، خوش قدم
نیکدل :از نام های برگزیده
نیکروز :سعادتمند، خوشبخت
نیکزاد :از نام های برگزیده
نیکنام :نیکونام، خوشنام
نیکو :خوب، زیبا، نیکو کار
نیما :نام یکی از شاعران ایرانی
نیو :پهلوان و دلیر
نیوتیش :نام کوچکترین برادر اشوزرتشت

اسم پسر ایرانی با حرف و :
واته :ایزد آب در اوستا
وخش :روشنایی یا رویش. نام چهاردهمین نیای آدرباد مهر اسپند
وخش داد :آفریده روشنایی، نام یکی از سرداران هخامنشی
وخشور :پیام آور
ورجاوند :مقدس و نورانی . از نیاکان شاه بهرام
ورزم :شعله آتش، گرمی آتش
ورساز :جوان آراسته و زیبا
وَرَهرام :نماد پیروزی
وَسپار :بخشنده
وَسنه :نام کوهی در اوستا
وفادار :از نام های برگزیده
وَلخش :بلاش، پادشاه اشکانی
وهامان :نام پدر سلمان فارسی
وَهمنش :خوش منش، نیک منش
وُهومن :ریشه اصلی بهمن امروزی
ویسپرد :از بخش های اوستا
ویشتاسب :نخستین پادشاه همزمان با اشوزرتشت

اسم پسر ایرانی با حرف ه :
هارپارک :نام وزیر استیاک آخرین پادشاه ماد
هامان :یکی از درباریان خشایار شاه
هامرز :نام سپهسالار خسروپرویز ساسانی
هامون :از نام های ایرانی
هامین :تابستان در اوستا
هاون :گاه بامدادی
هاونی :ایزد نگهبان بامداد
هَخامنش :دوست منش. نام سردودمان هخامنشیان
هَردار :نام هشتمین نیای اشوزرتشت
هُرمز :نام سومین پادشاه ساسانی
هرمزدیار :یار خدا
هُزوارش :شرح و تفسیر
هُژبر :دلیر و نامجو
هَژیر :خوو پسندیده، از پهلوانان دوره کیانی پسر گودرز
همتا :مانند، شریک
همگون :همرنگ، همانند
هنگام :زمان، گاه
هوبَر :دربردارنده نیکی
هوتَخش :سازنده خو. پیشه ور
هوتن :فرماندار ساحلی در روزگار داریوش
هوداد :نیک آفرید
هودین :نام سومین نیای آدرباد مهر اسپنتمان
هور :خورشید
هورا :می صاف و مقدس
هوشنگ :پسر سیامک پسر کیومرس، دومین پادشاه پیشدادی
هوشیدر :از نام های برگزیده
هوکَرپ :واژه ای پهلوی خوش اندام
هوم :گیاه مقدس
هومان :از نام های برگزیده
هومَت :اندیشه نیک
هومن :خوب منش
هیمه :نام داماد داریوش و از سرداران بزرگ پارسی

اسم پسر ایرانی با حرف ی :
یادگار :اثر و نشان که کسی از خود باقی بگذارد
یزدان داد :موبدی در سده نهم که در کرمان می زیسته
یزدان مهر :از نام های برگزیده
یزدان یار :از نام های برگزیده
یزدانشاه :نام پسر انوشیروان دادگر
یزدگرد :نام پادشاه ساسانی
یَسنا :از بخش های اوستا

 

 

 

 

 

اسم پسر ایرانی به ترتیب حروف الفبا – نمناک

namnak.com/پسر-ایرانی.p66390

رتبه: ۲٫۶ – ‏۵۰۵ رأی

پسر ایرانی و اسامی نام های پسرانه و نام پسر و اسم های زیبای پسر ایرانی و نام های ایرانی جدید و اسم ایرانی اصیل را در نمناک بخوانید.

اسم پسر به ترتیب حروف الفبا – آلامتو

www.alamto.com › سرگرمی › جالب و خواندنی روز

۱۶ فروردین ۱۳۹۳ – اسم پسر به ترتیب حروف الفبا:مجموعه اسامی پسر گلچین شده توسط … برزین پهلوان ایرانی از خانواده جمشید پسر گرشاسب، آتشکده بزرگ در خراسان

اسامی نام های جدید پسرانه ایرانی به ترتیب حروف الفبا مجله …

www.yordfun.ir › سرگرمی › دانستنی ها › بیشتر بدانیم

در این لیست جدیدترین و زیباترین اسم های ایرانی برای پسران انتخاب شده که امیدواریم مورد پسند شما قرار گرفته باشد. الف. آبادان : خرم و باصفا آبتین : نام پدر …
دستان دانلود – اسامی پسر ترتیب حروف الفبای فارسی – … نام پهلوان ایرانی، نام پسر گرشاسب بزرگمهر یکی از شخصیتهای شاهنامه به آئین به دین بهبد نگهبان بهراد

اسم پسر ایرانی به همراه معنی هر اسم – تبیان

https://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&articleid=608947

۱۶ مرداد ۱۳۹۰ – اسم پسر ایرانی به همراه معنی هر اسم اسامی پسر مرتب شده بصورت ترتیب حروف الفبای فارسی اسم پسر معنی ( ها ) آبـتین یکی از شخـصیت های …

اسامی دختر و پسر با معنی به ترتیب حروف الفبا | تبادل نظر …

https://www.ninisite.com/…/اسامی-دختر-و-پسر-با-معنی-به-ترتیب-حروف-الفبا

۲۵ مهر ۱۳۸۹ – اسامی دختر و پسر با معنی به ترتیب حروف الفبا. 255331 بازدید … ایرج : یاری دهنده آریائیها – پسرفریدون ، پادشاه و پهلوان ایرانی ایزدیار : کشی که …

فهرست نام های اصیل ایرانی با معنی (اسم پسر) | ستاره

https://setare.com/fa/news/8603/فهرست-نام-های-اصیل-ایرانی-با-معنی-اسم-پسر

فهرستی از نام های اصیل ایرانی با معنی و به ترتیب حروف الفبا برای شما گردآوردی کرده‌ایم. این نام‌ها شامل اسامی پسرانه ایرانی اصیل می‌باشد.

فهرست کامل اسم پسر که به حرف الف ختم می شود | ستاره

https://setare.com/fa/news/17470/فهرست-کامل-اسم-پسر-که-به-حرف-الف-ختم-می-شود

۲۴ آذر ۱۳۹۶ – … نام و اسم پسرانه که با حرف الف تمام می‌شوند به ترتیب حروف الفبا؛ با ذکر … معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی و نیزه دار رستم …
جدول حروف اسم های پسرانه د خ ح چ ج ث ت پ ب ا آ ع ظ ط ض ص ش س … … اسم های هندی دخترانه به ترتیب حروف الفبا · چه اسمی برای پسرم بزارم؟ 100 اسم جدید خوشگل دخترانه …

اسم کردی پسر شیک و جدید به ترتیب حروف الفبا :: راهنمای …

esmha.blog.ir/post/اسم-کردی-پسر-شیک-و-جدید-به-ترتیب-حروف-الفبا

لیست اسم های جدید برا دختر و پسر آدان مفید سودمند آران درای طبیعت گرم – همچنین اسم شهری قدیمی آری آریایی – نام یکی از ایالات ایران قدیم …
اسم های ایرانی همراه با معنا (به ترتیب حروف الفبا). اسفند ۱۷, ۱۳۹۵. انواع اسم ها. –> حرف آ : … اسفندیار : پاک آفریده شده – پسر گشتاسب که بدست رستم کشته شد

معنی اسم های دختر و پسر ایرانی به ترتیب الفبا • همراه با علم …

https://baelm.net › معنی اسم های دختر و پسر ایرانی به ترتیب الفبا

معنی اسم های دختر و پسر ایرانی به ترتیب الفبا … پیشنهاد اسم دختر با حرف ب حروف ب معنی اسم دخترانه زنانه جدید اسم زن اسم دختر پیشنهاد اسم دخترانه اسم زنانه حروف …

اسم های پسرانه ایرانی – آسمونی

www.asemooni.com › بانک اطلاعات › فرهنگ نام و نام گزینی › اسم های پسرانه ایرانی

در این مقاله از آسمونی ، لیست اسم های پسرانه ایرانی و اصیل را جهت آگاهی بیشتر شما تدارک دیدیم. … نام ها به ترتیب حروف الفبا مرتب شده و به همراه معنی می باشند.

نتایج وب

اسم فارسی اصیل farsi name – لیست اسم ها به حروف الفبا

farsinames.blogfa.com/tag/لیست-اسم-ها-به-حروف-الفبا

لیست نام های دخترانه ایرانی بر اساس حرفی که شروع می شوند برای کسانی که به دنبال اسامی فارسی دختر farsi girl … فهرست نامهای پسر فارسی به ترتیب حروف الفبا:.
رتبه: ۳٫۸ – ‏۹۰ رأی – ‏رایگان – ‏Android – ‏کسب و کار/بهره‌وری

گلچین اسم های زیبای دخترانه و پسرانه + هفته به هفته بارداری اضافه شد. اگه می خوای برای … مرجع کامل : بر اساس حروف الفبا و تفکیک جنسیت اسامی اصیل ایرانی را معنی و ریشه آن را مشخص می کند. … دسته بندی موضوعات به ترتیب حروف الفبا

اسم کردی به ترتیب حروف الفبا – اسم بچه | اسم دختر نام پسر

https://baby-names.ir/tag/اسم-کردی-به-ترتیب-حروف-الفبا/

Tag: اسم کردی به ترتیب حروف الفبا. Posted on شهریور ۲۹, … اسم های زیبای دخترانه و پسرانه کردی …. ئالان (سرخ، نام منطقه ای بسیار مهم در کردستان ایران سردشت)

اسم پسر ایرانی | نام فارسی

https://www.namefarsi.com/tag/اسم-پسر-ایرانی/

بابک از نام های محبوب در بین ایرانیان است و یک اسم پسر شیک برای پسران که ریشه … های پسرانه فارسی و ایرانی غیر فارسی به ترتیب حروف الفبا بود را قرار دادیم.

اسم پسر ایرانی جدید شیک زیبا | نام فارسی

https://www.namefarsi.com/اسم-پسر-جدید-شیک/

در مطالب قبلی وب سایت، اسم های پسرانه که شامل لیست کامل اسم های پسرانه فارسی و ایرانی غیر فارسی به ترتیب حروف الفبا بود را قرار دادیم. اما در زیر گلچین از …
جستجو به ترتیب حروف الفبا در اسامی و نام های زیبای ایرانی … جدول اسامی ایرانی اسم اصیل ایرانی. اسم های … اسم دختر اسم پسر انتخاب اسم لیست کامل اسم های ایرانی.

بانک جامع نام ها و اسامی دختران و پسران ایرانی – بیبی سنتر

baby-center.ir/بانک-جامع-نام-ها-و-اسامی-دختران-و-پسران/

تمامی نام ها و اسامی دختران و پسران ایرانی به ترتیب حروف الفبا. آرشیو کاملی از اسم دختر و پسر همراه با معنی، فرهنگ نام های ایرانی – راهنمای بهترین نام دختر پسر …
اسامی دختر و پسر با معنی به ترتیب حروف الفبا . … آموزش «طب سنتی ایران» در دانشگاه های هند به چه ترتیب . … لیست قیمت سنگ شکن سنگین سنگین · لیست گیاهان سنگ شکن به ترتیب حروف الفبا · لیست شرکت های تولید کننده سنگ شکن شن و …
اسم های ایرانی Iranian Name. جستجو اسم پسر بر اساس حروف الفبا. ح · چ · ج · ث · ت · پ · ب · آ – ا · ش · س · ژ · ز · ر · ذ · د · خ · ق · ف · غ · ع · ظ · ط · ض · ص · ی · ه · و · ن · م · ل · گ …

وارد نشده: ترتیب

کوی دلبر – لیست اسامی ایرانی – دختر و پسر

dafaabi.blogfa.com/page/asami-google-yahoo-bing-alexa.aspx

کوی دلبر – لیست اسامی ایرانی – دختر و پسر – بزرگترین وبلاگ فارسی. … اسامی ایرانی – دختر و پسر. جستجو به ترتیب حروف الفبا در اسامی و نام های زیبای ایرانی …

اسم از تمامی حروف الفبا – بیتونه

www.beytone.ir/question.aspx?i…#!/اسم-از-تمامی-حروف-الفبا

اسم از تمامی حروف الفبا,اسم دختر به ترتیب حروف الفبا,اسم با حروف الفبا,اسم دختر کمیاب,اسم بچه دختر جدید,اسم دختر تک و قشنگ,اسم پسر به ترتیب حروف الفبا,اسم های خاص خارجی,اسم … همه چیز در مورد کودکان – نام دختر های ایرانی از تمام حروف الفبا
اسم پسر ایرانی به ترتیب حروف الفبا http://gazand.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%BE%D8%B… ۱۱ خرداد 1397 …
(به ترتیب حروف الفبا) … تکه گل ، پاره ای از … مشترک خبرنامه دکتر الهه امیری شوید و به لیست … قیمت را بگیرید. راهنمای انتخاب اسم دختر نام پسر زیبای ایرانی …

اسامی پسر باکلاس و زیبا به ترتیب حروف الفبا

www.farsipu.com/…/اسامی-پسر-باکلاس-و-زیبا-به-ترتیب-حروف-الفبا-1003456.ht…

۲۴ مرداد ۱۳۹۷ – اسامی پسر باکلاس و زیبا به ترتیب حروف الفبا. … معنی: پاک، نام پهلوان ایرانی – ارتا (به فتح الف) در اوستا به معنای مقدس آمده است. ریشه: فارسی …
عاشقانه – اسم پسر ایرانی به همراه معنی هر اسم – … اسامی پسر مرتب شده بصورت ترتیب حروف الفبای فارسی … یازدهمین ماه ایرانی، نام یکی از شخصیت های شاهنامه. بهمنش.

نام دخترانه | اسم دخترانه با معنی | نام های اصیل ایرانی – LinkedIn

https://www.linkedin.com/pulse/نام-دخترانه-اسم-با-معنی-های-اصیل-ایرانی-top-naz

۱۵ تیر ۱۳۹۷ – نام های اصیل ایرانی با معنی (نام های دخترانه) در این قسمت لیست برخی از اسامی و صرفا اسامی قدیمی ایرانی بر اساس حروف الفبا آورده شده است اما با کلیک بر روی هر عنوان می‌توانید لیست کاملی از اسامی که با … آراسته : با نظم و ترتیب …. همچنین بخوانید : اسم پسرانه خارجی به همراه معنی و تلفظ صحیح نام های پسرانه زیبا.

اسم پسر ایرانی به خرد کردن لیست کارخانه به ترتیب حروف الفبا. اسم پسر ایرانی به ترتیب حروف الفبا. … همیشه امکان هماهنگ کردن نام و … در این لیست … Get Price …

اسم های پسر به ترتیب حروف الفبا – رضا ارخودی – پرشین بلاگ

https://reza-arkhodi.persianblog.ir/ZKAweAL51JcbAo5dgk9e-اسم-های-پسر-به-ترتی…

۱۴ شهریور ۱۳۹۴ – اسم های پسر به ترتیب حروف الفبا. اسم پسر به ترتیب حرف الفبا. #اسم_های_پس_ایرانی #اسم_های_امامان #نام_های_پسر_ایرانی # …

فهرست بازیگران ایرانی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/فهرست_بازیگران_ایرانی

رفتن به ۱ به ترتیب الفبابه ترتیب الفبا. چینش تصاویر، ترتیب هنری ندارد.
۱۷ تیر ۱۳۹۷ – Apr 5, 2014 – اسم پسر به ترتیب حروف الفبا:مجموعه اسامی پسر گلچین شده توسط … برزین پهلوان ایرانی از خانواده جمشید پسر گرشاسب، آتشکده …

نوت بوک با تقسیم به ترتیب حروف الفبا

https://www.lineacasa.eu/2014-11-18+31428.html

لپ تاپ-ایران – locopoc.com … اسمی که الفبا نداشته باشه – اسامی حیوانات به ترتیب حروف . … غذاهای ایرانی و خارجی به ترتیب حروف الفبا در محیطی . … قیمت روز لپ تاپ و نوت بوک … 2- اسم کردی پسر شیک و جدید به ترتیب حروف الفبااسم با چه .

استانهای ایران به ترتیب حروف الفبا

https://giselemakeup.ir/tag/استانهای-ایران-به-ترتیب-حروف-الفبا/

استانهای ایران به ترتیب حروف الفبا استانها به ترتیب حروف الفبا اسامیاسم پسر به ترتیب حروف الفبا:مجموعه اسامی پسر گلچین شده توسط کاربران مجله آلامتو و …
فرهنگ اسامی ایرانی برای انتخاب نام کودک. … همراه با معنی به تفکیک جنسیت ، ریشه و به ترتیب حروف الفبا … اعلام نام‌های برتر دختران و پسران ایرانی در سال ۹۲.

فهرست کامل اسم پسر که به حرف م (میم) ختم می شود – ستاره | …

https://khabarfarsi.com/u/52905675

۱۵ فروردین ۱۳۹۷ – فهرست کامل نام و اسم پسرانه که با حرف نون تمام می شوند و یا به عبارت دیگر به حرف م ختم می شوند، به ترتیب حروف الفبا، با ذکر معنی اسم و معرفی ریشه آن. … همچنین تلفظ این نام و فامیل کمی در ایران دشوار بود؛ در نتیجه اقدام به …

amkhalilabadi – لیست شاعران ایرانی به ترتیب حروف الفبا – khososi. … ادبیات · اهنگ · فروغ فرخزاد · دختر و پسر · حقوق وقوانین. پیوندها. تاریخ ایران · BLOGFA.COM.

فهرست کامل اسم پسر که به حرف م (میم) ختم می شود | فهرست – …

www.ghatreh.com/news/nn42016268/فهرست-کامل-اسم-پسر-حرف-میم)-ختم-شود

۱۵ فروردین ۱۳۹۷ – فهرست کامل نام و اسم پسرانه که با حرف نون تمام می شوند و یا به عبارت دیگر بهبه عبارت دیگر به حرف م ختم می شوند، به ترتیب حروف الفبا، با ذکر معنی اسم و معرفی ریشه آن. … ایران و چین امیدوارند، آمریکا در امورات آنها دخالت نکند …

دیدگاه‌ها برای اسم پسر ایرانی به ترتیب حروف الفبا بسته هستند
king
۰۹ مهر ۱۳۹۷

دیدگاه‌ها برای اسم پسر ایرانی به ترتیب حروف الفبا بسته هستندنظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود